Photo Album

The President meets with the members of GDh. Gadhdhoo Island Council and WDC

21 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
21 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު