Photo Album

The President meets with GA. Kondey Council members and WDC

21 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ އުމްރާނީ އިޤުތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
21 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the GA. Kon'dey Island Council and WDC members: Council emphasises need to prioritise the island's infrastructure, economic and social development
21 February 2024, Press Release