Photo Album

The Managing Director of the IMF pays courtesy call on the President

12 February 2024

Related Articles

The Managing Director of IMF pays courtesy call on the President
12 February 2024, Press Release
އައި.އެމް.އެފް.ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު