ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ގައްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

21 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
21 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު