Home

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

17 ނޮވެންބަރު 2018 އިން 16 ނޮވެންބަރު 2023 އަށް

11 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު
16 ޑިސެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
10 ވަނަ އެޕިސޯޑް- އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
2 ޑިސެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
9 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
25 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
8 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު
18 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
7 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
6 ވަނަ އެޕިސޯޑް- މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
4 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
5 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
28 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
4 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު
21 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
3 ވަނަ އެޕިސޯޑް- އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
14 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
2 ވަނަ އެޕިސޯޑް- އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
7 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާ 'އަހާ' ސިލްސިލާގެ ފޯރަމެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ
23 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ގއ. ދާންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ފެބުރުވަރީ 2024, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ''ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއަރ'' ޓެސްޓިންގ އުސޫލުން ލެބޯރެޓަރީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރުފް ކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ފެބުރުވަރީ 2024, ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ގއ. ކޮލަމާފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ފެބުރުވަރީ 2024, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ގއ އާއި ގދ ގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި 5 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
22 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު