ޚަބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ފ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
28 މޭ 2023
އައިސް ޕްލާންޓްތައް ހިންގުން ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ ރަގަނޅު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މޭ 2023
​ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ހިންގައިފައިވަނީ މިސަރުކާރުން ކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރެެއްވި
28 މޭ 2023
ސަރުކާރުން މިހާރު ބިލެތްދޫގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ނިމިގެންދާއިރު ބިލެތްދޫގައި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު އިންވެސްޓްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މޭ 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: މަގޫދޫއަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދީފައިވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
28 މޭ 2023
ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 މޭ 2023
މި ސަރުކާރުން ފ. މަގޫދޫގައި ތަރައްޤީގެ އިތުރު ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 މޭ 2023
​ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ މިދައުރުގެ ތެރޭގައި ރަށަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
27 މޭ 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި އެ ރަށުގެ ކަންކަން ދަރަނބޫދޫގެ ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ
27 މޭ 2023
ޤައުމު ކުރިޔަށްދާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއިއެކު ވަޒީފާތައް އުފައްދައި އެވަޒީފާތަކަށް ބޭންވާނެ މީހުން ބިނާކޮށްގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 މޭ 2023
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ފ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
28 މޭ 2023, ޚަބަރު
ފ. ފީއަލީގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު އިންޖީނުގެއާއި، އޮފީސް އިމާރާތް އަދި އައިސް ޕްލާންޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 މޭ 2023, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
ފ. ބިލެތްދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 މޭ 2023, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
އައިސް ޕްލާންޓްތައް ހިންގުން ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ ރަގަނޅު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މޭ 2023, ޚަބަރު
​ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ހިންގައިފައިވަނީ މިސަރުކާރުން ކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރެެއްވި
28 މޭ 2023, ޚަބަރު