ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި 13 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
4 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި 12 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
28 އޮގަސްޓް 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި 11 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
21 އޮގަސްޓް 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި ދިހަވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
14 އޮގަސްޓް 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި ނުވަވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
7 އޮގަސްޓް 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި އަށްވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
31 ޖުލައި 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި ހަތްވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
24 ޖުލައި 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި ހަވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
17 ޖުލައި 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި ފަސްވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
10 ޖުލައި 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި ހަތަރުވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
3 ޖުލައި 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު