"މޯލްޑިވްސް ޒަކާތު ހައުސް" އުފެއްދެވުން
18 ޑިސެންބަރު 2023
ކުވޭތުގެ އަމީރު އައްޝައިޚް ނަވާފް އަލްއަޙްމަދު އަލްޖާބިރު އައްޞަބާޙް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ހިތާމަ ފާޅުކުރުން
16 ޑިސެންބަރު 2023
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ 24 ގަޑިއިރު ނަގައިފައި ބަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2023
ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް ދިވެހިބަހުން ކިޔާނެ ނަން ހަމަޖެއްސެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2023
ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2023
ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
18 ނޮވެންބަރު 2023
ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެންނެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2023
ރިޔާސީ އައު ދައުރު ފެށުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތައް ހަމަޖެއްސެވިގޮތް
18 ނޮވެންބަރު 2023
އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ގާއިމުކުރުމާއި އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުން
5 އޮކްޓޫބަރު 2023
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، 2023 އޮކްޓޫބަރު 2 ވަނަ ދުވަސްވެސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
1 އޮކްޓޫބަރު 2023