މީހުންގެ އަމިއްލަ ރަށްރަށަށް އެރުމާއި، އެފަދަ ތަންތަނުން މަސް ހިފުމުގެ ޤާނޫނު- (ނަންބަރު 4/73)
8 މޭ 1973
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ. (ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(ނަންބަރު 5/73ޖ.)
8 މޭ 1973
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓާރ III) އަށް 22 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު 6/73ޖ.)
8 މޭ 1973
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ. (ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(ނަންބަރު 7/73ޖ.)
8 މޭ 1973
ރަޖިސްޓްރޭޝަންސް ޑިވިޜަން (ހ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
1 މޭ 1973
ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ދަވާދުލުން
29 އޭޕްރިލް 1973
ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކުގައި އިތުރުވާ ފައިސާއާއި ތަކެތި
26 އޭޕްރިލް 1973
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ލިޔާ ސިޓީތަކުގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުމާ ގުޅޭ
7 އޭޕްރިލް 1973
އެމް.އެން.ޓީ.ސީ.މާލެ
2 އޭޕްރިލް 1973
ސްކޯލަރޝިޕް އަށާއި ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ދާމީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ފޯރމް ފޮނުއްވުން
1 އޭޕްރިލް 1973