ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު
24 ފެބުރުވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް މުވައްޒަފުން ނޫން މީހުން ވަނުން
12 ފެބުރުވަރީ 1973
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
11 ފެބުރުވަރީ 1973
ރަޖިސްޓްރޭޝަންސް ޑިވިޜަން (ށ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
6 ފެބުރުވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ދެތަނެއްގެ ރަސްމީ ގަޑި
28 ޖަނަވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ހައްދަވާ ތަކެތި
24 ޖަނަވަރީ 1973
މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވާ ދުވަސް
20 ޖަނަވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމު
10 ޖަނަވަރީ 1973
ބިލް ނަންބަރު 1/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ I) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
4 ޑިސެންބަރު 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
5 ނޮވެންބަރު 1972