ތަހްޤީޤުގައި ބުނާ ބުނުން
5 އޮކްޓޫބަރު 1972
ކުއްޔަށް އިންޖީނުލީ ތަކެތި ހޯއްދެވުން
5 އޮކްޓޫބަރު 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
5 އޮކްޓޫބަރު 1972
ސިޓީ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން
3 އޮގަސްޓް 1972
ކޮކަނަޓް އިމްޕްރޫވްމެންޓް ޑިވިޜަން
31 ޖުލައި 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
30 ޖުލައި 1972
ބިލް ނަންބަރު 24/72ޖ. އަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުން
11 ޖުލައި 1972
ބިލް ނަންބަރު 4/70ޖ. (ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫން
10 ޖުލައި 1972
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ލިޔާ ސިޓީތަކުގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
29 ޖޫން 1972
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން
27 ޖޫން 1972