މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
20 ޖޫން 1972
އެމް.ޖީ.ބީ.އެސް. ނަންބަރުތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑި
18 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
17 ޖޫން 1972
ރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާ
15 ޖޫން 1972
ބިލް ނަންބަރ 4/75 (ރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ބިލް) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 ޖޫން 1972
ޤާނޫން ނަންބަރު 4/81 (ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ، ކުލަބު، ޕާރޓީ، ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 ޖޫން 1972
ބިލް ނަންބަރު 9/68ޖ. (މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 ޖޫން 1972
ބިލް ނަންބަރު 23/72 ޢާއްމުކޮށް ޙިއްޞާ ވިއްކާ ކުންފުނި ހެދުމާބެހޭ ޤާނޫނު
12 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
11 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
8 ޖޫން 1972