ބިލް ނަންބަރު 9/68 (މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 މޭ 1972
ބިލް ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 މޭ 1972
މިހާރު އަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
18 މޭ 1972
ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބޭ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ޤަޟިއްޔާގައި މާލެ ގެނައުން
18 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
17 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
16 މޭ 1972
ޢިއްތިރާފުވެފައިމެ ސޮއިނުކުރާ މީހުންގެ ތަހްޤީޤުތައް
15 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
15 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
14 މޭ 1972
ޕާސްޕޯރޓް ކެންސަލްކުރެވޭ މީހުން
13 މޭ 1972