މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
13 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
9 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
8 މޭ 1972
ޕިޔޯނު ބައިސްކަލް
7 މޭ 1972
ބަޖެޓްގެ އެއްބައިން އަނެއް ބަޔަށް ބަދަލުކުރުން
6 މޭ 1972
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެތި ބައްލަވައިގަތުމާބެހޭ
6 މޭ 1972
އިލެކްޝަންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
6 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
6 މޭ 1972
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގައި ކަތުރުފަނި އެޅުން
4 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
4 މޭ 1972