މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
3 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
2 މޭ 1972
ސަރުކާރު ތަންތާނގެ ބައިސްކަލް
1 މޭ 1972
އެބައެއްގެ ރަސްމީ ހެދުން
1 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
1 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
30 އޭޕްރިލް 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
25 އޭޕްރިލް 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
23 އޭޕްރިލް 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
22 އޭޕްރިލް 1972
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގައި ޕާރޓީ ދިނުމާއި ބެހޭ
22 އޭޕްރިލް 1972