ބިލް ނަންބަރު 2/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ II ) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 އޭޕްރިލް 1972
ބިލް ނަންބަރ 4/68ޖ. (ޢާންމު ޤާނޫންތަކެއް) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫން
12 އޭޕްރިލް 1972
ބިލް ނަންބަރު 3/68ޖ. އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 1/66 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 1/68ޖ.އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 4/69ޖ. ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 5/69ޖ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސަރަހައްދުގެ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 1/66 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ III) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 1/81 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ I) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 12/81 (ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން ލަސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގެވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީރުލް އަޢުޒަމްއަށް ދޭބިލް)އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972