ބިލް ނަންބަރު 21/81 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ II) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 13/80 (ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލް) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމާބެހޭ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 12/69ޖ. ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައް ލާޒިމްވެގެންވާ މިންވަރާއި ބެހޭ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ވަޒީރުންގެ މަޖްލިސް
30 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 13/80 (ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލް) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
30 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 12/81 (ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން ލަސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގެވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދޭބިލް)އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
30 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 6/68 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް
30 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 4/68ޖ. (ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކެއް)ގެ 2 ވަނަ ނަމްބަރަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުން
29 މާރިޗު 1972
ޢާއްމު ޤާނޫނު ތަކެއް
28 މާރިޗު 1972
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބެހޭ
26 މާރިޗު 1972