ބޭރުގެ ފައިސާއާއި ދިވެހި ފައިސާ
22 މާރިޗު 1972
13 މާރޗް 1972 ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވުން
12 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 1/66 (ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ III) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972
ބިލް ނަންބަރު 31/71ޖ. (ފުރާދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެތިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972
ބިލް ނަންބަރު 4/81 (ޖަމްޢިއްޔާ، ކުލަބު، ޕާރޓީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972
ބިލް ނަންބަރު 4/69 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972
ބިލް ނަންބަރު 3/70ޖ. (ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުންނަށް ދެވޭ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972
ބަޖެޓްގެ އެއްބައި އަނެއްބަޔަށް ބަދަލުކުރުން
13 ފެބުރުވަރީ 1972
ބޭނުން ކުރައްވާ ޢިމާރާތާއި ކުއްޔަށް ހިއްޕަވާފައިވާ ޢިމާރާތް
12 ފެބުރުވަރީ 1972
ބަޖެޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައި
12 ފެބުރުވަރީ 1972