"މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ" އުވައިލައްވައި، "މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓު"ގެ ނަން "މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
5 މޭ 2021
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ދަށުން ހިނގަމުންއައި "ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ"އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
5 މޭ 2021
މޭ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެއާއި، ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިނގިއްޔާއި، ތިލަފުށްޓާއި، ގުޅީފަޅު) ގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތް ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
4 މޭ 2021
"ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަން، "އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
25 އޭޕްރިލް 2021
2021 އެޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހާއި 12 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
4 އޭޕްރިލް 2021
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސެވުން
23 މާރިޗު 2021
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރުވެފައިވާތީ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތްކުރާއިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން
2 ފެބުރުވަރީ 2021
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވައިފައިވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރުން
31 ޖަނަވަރީ 2021
4 ފެބުރުވަރީ 2021 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
5 ޖަނަވަރީ 2021
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައެޅުއްވުން
27 ޑިސެންބަރު 2020