މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޑޮކްޓަރ މޫސާ ފަތުޙީ
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ޑޮކްޓަރ ޢިޞާމް މުޙައްމަދު
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
މުޙައްމަދު ޙުނައިފް
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ޢާއިޝަތު ނަޒްހަތު
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ޙައްވާ ފަޞީލް
ޕޮލިސީ އެނަލިސްޓް
މުޙައްމަދު ރަޝީދު
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
އާމިނަތު ނަދާ ޙުސައިން
އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝަފިނާ
ސީނިއަރ ސޯޝަލް ޕޮލިސީ އެނަލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު
އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ
ޢަލީ ޢާޠިފް
އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ
މުޙައްމަދު ޝަމީމް
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މަޢުރޫފް
އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޢަބްދުﷲ ހުމައިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު
ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ކޮންސަލް ޖެނެރަލް
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ
ޞަފާތު އަޙްމަދު ޒާހިރު
ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖިސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
އިބްރާހީމް އަޝްރަފް
ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަމީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޢަބްދުލްމަންނާން ޔޫސުފް
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
ޢަލީ ރަޝީދު
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް
އަބޫބަކުރު ޢަބްދުލްކަރީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
އަޝްރަފް ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އަޙްމަދު އިމާން މޫސާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު
މަރްޔަމް މަނާރަތު މުނީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު
ފާޠިމަތު ޞަލާހާ
ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޒުހުރުﷲ ސިޔާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޚާލިޞް ޝަރީފު
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ޢަލީ ސާމިން
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ފާޠިމަތު ނިޢުމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ޙުސައިން އާދަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

އާމިނަތު މުޙައްމަދު ސަލީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު
އިސްމާޢީލް ޒަބީޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުލްޙަކީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު
ޞަފިއްޔާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު
ޝަމާޢު ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޝަރުމާ ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އިޙްސާން
މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

ހިދާޔާ ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު
ޙަމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު
ސަޢުދުﷲ އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މުޙައްމަދު އިކްރާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ނައިބު
ވަލީދާ ވަލީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު
އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު މުޙްސިން
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފް
ޑޮކްޓަރ އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޑޮކްޓަރ ނައުޝާދު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމުގެ ނައިބު
އަސްޢަދު ރިޟާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ޢާޠިފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
ސާމިޢު އަންވަރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މަރްޔަމް ވިސާމް
ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް
ރިޔާޟް މަންޞޫރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ޙުސައިން ޒާމިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ނާޡިމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ޝުހާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އަޙްމަދު ފާތިޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ނާޞިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޝާފިޢު ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް
އަލްއުސްތާޛު ނަޞްރުﷲ ޢަލީ
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މުޙައްމަދު އަޛުމީލު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
ޢަބްދުﷲ އަނީސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
ޝިމާޛު ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ސަލީމް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް
އަޙްމަދު ފުއާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ޠަލާލް މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
ޢަޒުމޫން އަޙްމަދުދީދީ
-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ޒީނާ ޤާސިމް
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ, ފިޔަވަތި
މުއުމިނާ އާދަމް
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ- ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
ޢިމްރާން އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ސުޢާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ފާޠިމަތު ޝަހީދާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ސަމީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ޒިޔާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޝާޠިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
ޢަލީ މާޖިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

ޙުސައިން ޖަލީލު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
އިބްރާހީމް ސަލީމް
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
މާރިޔާ ސަޢީދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ- ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ޑރ. މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އައްޑޫ އީކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން
އަޙްމަދު ދާއޫދު
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ