ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު

ދިރާގު "އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022" ގެ ގްރެޖްއޭޝަން ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ނޮވެންބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ދަ ލީޑަރ އިން މީ" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ސްކައުޓުންގެ "ޖޮޓާ-ޖޮޓީ" ހަރަކާތް އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ރ. ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ 2022" ގެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޑިޕްލޮމާއިން ރޭޑިއޯގްރަފީ ކޯސް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
6 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭ އަދި ނޫވިލު ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
6 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ނޭޝަނަލް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނަސް މަންތް 2022" އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ވިލާ ކޮލެޖުގެ "ސްޓޫޑެންޓްސް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑްސް 2022" ދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ދުނިޔެ މަގޭ ކްލީންއަޕް'' ޙަރަކާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އަލްމަރްޙޫމް އޮނަރަބްލް ޢުމަރު ޒާހިރުގެ ހަނދާނުގައި މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ޝާއިޢުކުރެއްވި ފޮތް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ނައިޓްރޮޖަން މެނޭޖްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ޕޮލިސީތައް ހަދައި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅުގެ އެންމެ ފަސޭހަ ބަނދަރު ދަރަނބޫދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވުމަކީ ކުޑަރަށެއްް ބޮޑުރަށެއް ތަފާތު ނުކޮށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
27 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ "ހައިލެވެލް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ" ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވަވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު