އެޑުވައިޒަރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙް
ޕްރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު ޚަލީލް
އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް