17 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ފެށުނު ރިޔާސީ އައު ދައުރާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތައް ހަމަޖެއްސެވިގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

1.           ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު   މ. ދިމްޔާތު

 

2.           ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ފަރެސް އަވަށް. ނޫވިލާގެ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

 

3.           މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން   މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ

 

4.           މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު   ނިވައިދޮށުގެ، ތ. ބުރުނި

 

5.           މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިޙްސާން   ރާޒްދާން، ސ. ފޭދޫ

 

6.           މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް   އަނބުގަސްދޮށުގެ، ލ. ފޮނަދޫ

 

7.           މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޑޮކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު   އުލާޖެހިގެ، ގދ. ގައްދޫ

 

8.           މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް   ބަގީޗާގެ، ފ. ނިލަންދޫ

 

9.           މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު   ވިނަރެސް، ހއ. ތުރާކުނު

 

10.       މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް   ގުލްޗަންޕާގެ، ޅ. ނައިފަރު

 

11.       އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް   ވ. ވަސްމީރުފިޔަ

 

12.       މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު   ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13525

 

13.       މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް   އަރާއިރު، ލ. ފޮނަދޫ

 

14.       މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް   ގ. ކުދިރުވާލިގެ

 

15.       މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު   ރޭނިގެ، އއ. އުކުޅަސް

 

16.       މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހީމް   ގ. ނޫމަރާހިޔާ

 

17.       މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ހައިދަރު އަޙްމަދު   މއ. ވެނީލާގެ

 

18.       މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމީން   މއ. މާންދޫގޭދެކުނުގެ

 

19.       މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް   ގިރިޓީގެ، އއ. ތޮއްޑޫ

 

20.       މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް މާރިޔާ   މއ. މާރާދަގެ

 

21.       މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބް   ގުލްބަކާގެ، ގދ. ފިޔޯރީ

 

22.       މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ

ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ރަމީލާ   ގ. އާބިން

 

23.       މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު   އަސްވާޑު، ގއ. ދެއްވަދޫ

 

24.       މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް   ޗަމަން، ރ. ފައިނު